Ga naar de inhoud

Autoverhuur Voorwaarden op Bonaire

Algemene Voorwaarden SAS Rentals (SAS Rentals B.V.)

Artikel 1: Voorwaarden van het voertuig, reparaties, brandstof

1.1 SAS Rentals zal de Huurder voorzien van een voertuig dat voldoet aan de gestelde eisen. SAS Rentals informeert de Huurder over eventuele al zichtbare schade aan het voertuig. De Huurder moet het voertuig inspecteren bij ontvangst en eventuele extra zichtbare schade schriftelijk aan SAS Rentals melden conform de SAS Rentals checklist. Nieuwe zichtbare schade die niet is gemeld door de Huurder wordt geacht te zijn veroorzaakt door de Huurder en de Huurder is hiervoor aansprakelijk. Schades worden berekend nadat de Huurder het voertuig heeft teruggebracht. Een administratiekosten voor schadeafhandeling en reparaties wordt in rekening gebracht bovenop het bedrag dat u moet betalen vanwege de schades en zal worden ingehouden van uw borg.

1.2 De Huurder zal het voertuig met zorg behandelen en als een goede Huurder voldoen aan alle relevante regels en technische vereisten voor het gebruik ervan, met name regelmatig controleren of het oliepeil en andere vloeistoffen en bandenspanning voldoende zijn en observeren wanneer onderhoud nodig is, SAS Rentals hiervan op de hoogte stellen, en regelmatig controleren of het voertuig in een verkeersveilige staat verkeert en het voertuig altijd goed vergrendelen. Roken is niet toegestaan in de voertuigen van SAS Rentals.

1.3 Het voertuig wordt aan de Huurder afgeleverd met een volle tank brandstof. Op dezelfde wijze moet de Huurder het voertuig aan het einde van de huurperiode met een volle tank brandstof terugbrengen. Als het voertuig niet volgetankt wordt geretourneerd, zal SAS Rentals de Huurder de kosten voor het bijtanken van het voertuig in rekening brengen volgens de tarieven die gelden op het moment van de huur, tenzij de Huurder kan aantonen dat er geen of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt voor het bijtanken.

1.4 Het voertuig wordt schoon aan de Huurder overhandigd. Op dezelfde wijze moet de Huurder het voertuig schoon terugbrengen aan het einde van de huurperiode. Als het voertuig niet schoon wordt geretourneerd, kan SAS Rentals de schade aan het voertuig niet goed controleren. Mogelijke schades zullen na het schoonmaken van het voertuig per e-mail en WhatsApp aan de Huurder worden gemeld. Als de Huurder aansprakelijk is, zal SAS Rentals de kosten voor het herstellen van de schades aan het voertuig inhouden van de borg.

1.5 Bij huurperiodes van meer dan 27 dagen moet de Huurder de kosten voor het verkrijgen van aanvullende vloeistoffen (met name motorolie, ruitensproeiervloeistof en antivries) dragen tot een bedrag van 8% van het (netto) huurbedrag van de betreffende maand, voor het geval dat deze vloeistoffen tijdens de huurperiode moeten worden bijgevuld.

Artikel 2: Reserveringen, boekingen tegen vooruitbetaalde tarieven

2.1 Reserveringen zijn alleen bindend voor prijsgroepen, niet voor voertuigtypen. Als de Huurder het voertuig niet heeft opgehaald uiterlijk 2 uur na de afgesproken tijd, vervalt de reservering.

2.2 Er is geen recht op herroeping voor boekingen die uitsluitend via telecommunicatiemiddelen zijn gemaakt (bijv. via een website, e-mail, telefoon, enz.) of buiten bedrijfsruimtes.

2.3 Elke reeds betaalde aanbetaling voor de huur wordt niet terugbetaald; ook wordt geen verschilbedrag terugbetaald bij het wijzigen van een boeking. De Huurder kan ook een boeking annuleren vóór het ophaaltijdstip dat in de reservering is vermeld. Bij annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald als de aanbetaling het huurbedrag van drie huurdagen (inclusief eventuele extra’s en kosten volgens artikel 4) niet overschrijdt, tenzij de Huurder kan aantonen dat bij annulering geen of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt bij SAS Rentals. Het deel van de aanbetaling dat het huurbedrag van drie huurdagen inclusief eventuele extra’s en kosten overschrijdt, wordt binnen tien werkdagen na de annulering terugbetaald. Annuleringen kunnen worden gedaan via telecommunicatiemiddelen (bijv. via een website, e-mail, telefoon). In het geval dat het geboekte voertuig niet wordt opgehaald of niet binnen twee uur na het afgesproken tijdstip wordt opgehaald, wordt het reeds betaalde huurbedrag volledig ingehouden, tenzij de Huurder kan aantonen dat er geen of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt door SAS Rentals vanwege het niet ophalen.

Artikel 3: Documenten die moeten worden overgelegd bij het ophalen van het voertuig, geautoriseerde bestuurders, toegestane bestuurders, reizen naar het buitenland.

3.1 Bij het overhandigen van het voertuig moet de Huurder een identiteitskaart of paspoort, een geldig rijbewijs dat nodig is voor het besturen van het voertuig, evenals een betaalmiddel dat ten minste 30 dagen geldig is vanaf de terugkeer van het voertuig en geaccepteerd wordt door SAS Rentals, overleggen. Als de Huurder deze documenten niet kan overleggen bij het overhandigen van het voertuig, zal SAS Rentals het huurcontract annuleren; in dergelijke gevallen heeft de Huurder geen recht op nakoming. Bovendien zijn er leeftijds- en rijbewijsbeperkingen van toepassing op bepaalde voertuiggroepen. Deze beperkingen zijn te vinden op de website van SAS Rentals en/of kunnen telefonisch worden opgevraagd.

3.2 Als SAS Rentals twijfels heeft over de identiteit van de Huurder, de geldigheid van zijn/haar rijbewijs of zijn/haar kredietwaardigheid, is SAS Rentals gerechtigd om de overhandiging van het voertuig op te schorten totdat de bestaande twijfels over identiteit, rijbewijs en kredietwaardigheid naar tevredenheid van SAS Rentals door de huurder zijn opgehelderd.

3.3 Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurders die in het huurcontract zijn vermeld. Als het voertuig door personen anders dan de bovengenoemde personen moet worden bestuurd, wordt voor elke extra bestuurder een extra vergoeding in rekening gebracht. Bij het ophalen van het voertuig moeten de originele rijbewijzen van eventuele extra bestuurders worden getoond.

3.4 Het voertuig mag alleen op openbare wegen worden gebruikt, maar niet voor rijlessen. Het voertuig mag niet worden gebruikt:

3.4.1 voor motorsportdoeleinden, in het bijzonder rijevenementen waarbij het belangrijkste is om maximale snelheden te bereiken, of voor enige bijbehorende oefenritten, 3.4.2 voor voertuigtests of voor veiligheidsrijtrainingen, op racecircuits, 3.4.3 voor het commercieel vervoer van personen, 3.4.4 voor verhuur aan onderhuurders, 3.4.5 voor het plegen van strafbare feiten, zelfs als deze alleen strafbaar zijn volgens de wet van de plaats waar het delict is gepleegd, 3.4.6 voor het vervoeren van gemakkelijk ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen.

3.5 De huurder is verplicht om alle vervoerde goederen goed te beveiligen.

3.6 Elke overtreding of niet-nakoming van een bepaling in de subparagrafen 1, 2, 3, 5 of 7 hierboven geeft SAS Rentals het recht om het huurcontract zonder kennisgeving te beëindigen of te ontbinden.

Artikel 4: Huurprijs

4.1 Als de huurperiode in onderling overleg wordt verlengd of ingekort, blijven elke wijziging van de huurprijs en/of de kosten voor andere overeengekomen diensten ongewijzigd.

Artikel 5: Betalingstermijn, elektronische facturering, betalingstermijnen, borg (borgsom), ontbinding zonder kennisgeving wegens wanbetaling, persoonlijke ongevallenverzekering

5.1 De huurprijs (plus eventuele andere overeengekomen kosten, zoals bijvoorbeeld vrijstellingen van aansprakelijkheid, leveringskosten, luchthavenkosten, enz.) plus btw in het wettelijk van tijd tot tijd geldende percentage moet in principe volledig worden betaald voor de overeengekomen huurperiode, d.w.z. als het voertuig laat wordt opgehaald of eerder wordt teruggebracht, wordt er geen restitutie verleend. De huurprijs is verschuldigd aan het begin van de huurperiode, of in het geval van boekingen tegen vooruitbetaalde tarieven, al bij het sluiten van de boeking. Als de huurperiode meer dan 27 dagen bedraagt, moet de huur voor perioden van 28 dagen vooraf worden betaald. Als de huurperiode eindigt voordat de extra periode van 28 dagen is verstreken, moet het resterende bedrag dat sinds de laatste factuur verschuldigd is, worden betaald bij het beëindigen van de huur.

5.2 De Huurder is verplicht om bij het begin van de huurperiode naast de huurprijs een borg te betalen als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen.

5.3 De borgsom wordt in rekening gebracht op de door SAS Rentals aangeboden betaalmethode, mogelijk contant, de creditcard, betaalkaart of Maestro-kaart. SAS Rentals kan een bedrag op de creditcard van de Huurder reserveren als borg. Deze reservering zal nooit langer duren dan nodig is voor de betreffende huurovereenkomst.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, worden de huur en alle andere overeengekomen kosten in de door SAS Rentals aangeboden betalingswijze in rekening gebracht.

Artikel 6: Verzekering

6.1 De verzekering voor het gehuurde voertuig is een aansprakelijkheidsverzekering voor derden met een maximale aansprakelijkheidslimiet van $ 279.330,00.

6.2 De Huurder/bestuurder is verplicht om in geval van een ongeval schade zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Indien redelijk moet de Huurder de instructies van SAS Rentals opvolgen en de beoordeling en afwikkeling van de schade ondersteunen.

Artikel 7: Ongevallen, diefstal, meldingsplicht

7.1 Na een ongeval, diefstal, brand, schade door wilde dieren of andere schade moet de Huurder of de bestuurder de politie onmiddellijk informeren en oproepen; in het bijzonder moet de Huurder of bestuurder de schade melden bij het dichtstbijzijnde politiebureau als de politie niet telefonisch bereikbaar is. Dit geldt ook als het huurvoertuig slechts licht beschadigd is en ook in het geval van ongevallen waarbij de bestuurder zelf schuldig is zonder betrokkenheid van derden.

7.2 Als het voertuig tijdens de huurperiode wordt beschadigd, is de Huurder verplicht om SAS Rentals schriftelijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van alle details van het incident dat tot de beschadiging van het voertuig heeft geleid. Dit geldt ook in geval van diefstal van het voertuig of gestolen onderdelen van het voertuig. Hiertoe moet de Huurder alle punten op het formulier voor het melden van een ongeval zorgvuldig en waarheidsgetrouw invullen. Het formulier kan te allen tijde telefonisch worden opgevraagd bij SAS Rentals.

7.3 De Huurder of bestuurder moet alle maatregelen nemen die nuttig of bevorderlijk zijn voor het ophelderen van de schadezaak. Dit omvat met name dat hij/zij de vragen van SAS Rentals over de omstandigheden van de schadezaak naar waarheid en volledig moet beantwoorden en dat hij/zij niet het recht heeft om de plaats van het ongeval te verlaten totdat de noodzakelijke bevindingen en met name de bevindingen die van belang zijn voor SAS Rentals voor het beoordelen van het schadegeval hebben kunnen worden gemaakt of zonder SAS Rentals in staat te stellen dergelijke bevindingen te doen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van SAS Rentals

8.1 De aansprakelijkheid van de Huurder is beperkt tot de directe schade en de schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van haar management. Alleen als de bovengenoemde uitsluiting wettelijk niet toegestaan is, is de aansprakelijkheid van SAS Rentals beperkt tot het bedrag van de huurovereenkomst in de maand waarin de schade zich heeft voorgedaan. Alleen als de bovengenoemde uitsluitingen wettelijk niet toegestaan zijn, is de aansprakelijkheid van SAS Rentals beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald in het betreffende geval. Indien gevraagd, wordt informatie over de inhoud van de polisvoorwaarden verstrekt.

8.2 SAS Rentals is niet aansprakelijk voor achtergebleven goederen van de Huurder of derden wanneer het voertuig wordt teruggebracht bij het verhuurkantoor; dit geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van SAS Rentals.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de Huurder

9.1 In geval van schade aan het voertuig, verlies van het voertuig of schending van het huurcontract is de Huurder in beginsel aansprakelijk overeenkomstig de algemene regels inzake aansprakelijkheid. In het bijzonder moet de Huurder het voertuig teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen. De Huurder is aansprakelijk jegens SAS Rentals voor alle schade als gevolg van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode en alle schade die op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig, onder voorbehoud van het onderstaande.

9.2 De Huurder is zonder beperking aansprakelijk voor alle verkeers- en administratieve overtredingen, alle schendingen van wettelijke bepalingen en voor enige inbreuk op het bezit die door hem of derden aan wie hij het voertuig heeft overgelaten, wordt begaan. De Huurder vrijwaart SAS Rentals voor alle boetes, waarschuwingsboetes, kosten en andere kosten die door de autoriteiten worden opgelegd vanwege dergelijke overtredingen. Als compensatie voor de administratieve kosten die SAS Rentals heeft gemaakt bij het afhandelen van vragen van justitiële autoriteiten of andere derden om administratieve overtredingen, strafbare feiten of overlast die tijdens de huurperiode is begaan, zal een forfaitair bedrag voor elke dergelijke aanvraag worden betaald en in rekening worden gebracht op de creditcard van de Huurder (indien beschikbaar) of zal aan hem/haar worden gefactureerd, tenzij de Huurder kan aantonen dat SAS Rentals geen of aanzienlijk lagere kosten en/of schade heeft geleden, onverminderd het recht van SAS Rentals om hogere schade of verlies te vorderen.

9.3 Een ongeval wordt gedefinieerd als een plotseling voorval met mechanische kracht dat invloed heeft op de buitenkant van het voertuig. Schade als gevolg van remmen, normaal gebruik en eenvoudige breuk wordt niet beschouwd als accidentele schade; dit geldt met name voor schade veroorzaakt door bijvoorbeeld uitglijdende ladingen, verkeerd tanken, schade veroorzaakt door bedrading, draaischade, misbruik, overbelasting van het voertuig, evenals schade tussen het slepen en het gesleepte voertuig of de aanhangwagen zonder externe impact.

Artikel 10: Teruggave van het voertuig, gegevens in navigatie- en communicatiesystemen, voertuigwissel

10.1 Het huurcontract eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. Als de Huurder het voertuig blijft gebruiken na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur niet geacht te zijn verlengd. Art. 7:230 BW is niet van toepassing. Onder voorbehoud van het bovenstaande blijven alle verplichtingen van de Huurder van kracht totdat het voertuig weer in het bezit is van de verhuurder, het voertuig en het gebruik ervan blijven binnen het risicobereik van de Huurder en de Huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten met betrekking tot het voertuig.

10.2 De Huurder is verplicht om het voertuig aan SAS Rentals te retourneren op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip van terugkeer aan het einde van de huurperiode in de in het contract bepaalde staat. In geval van overmatige vervuiling van het voertuig, die speciale reiniging van het voertuig vereist, of als het voertuig wordt teruggebracht met een geuroverlast, moet de Huurder schadevergoeding betalen aan SAS Rentals. Specifieke schoonmaakkosten worden in rekening gebracht op basis van tijd en materiaalgebruik, maar met een minimumbedrag voor speciale schoonmaak, tenzij de Huurder kan aantonen dat SAS Rentals geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden.

10.3 Als gevolg van het gebruik van een navigatie-apparaat kunnen de tijdens de huurperiode ingevoerde navigatiegegevens in het voertuig worden opgeslagen, indien nodig. Bij het koppelen van mobiele telefoons of andere apparaten met het voertuig kunnen ook gegevens van deze apparaten in het voertuig worden opgeslagen. Als de Huurder/bestuurder wenst dat de genoemde gegevens na het terugbrengen van het voertuig niet meer in het voertuig worden opgeslagen, moet hij/zij ervoor zorgen dat deze worden verwijderd voordat het voertuig wordt teruggebracht. Verwijdering kan worden bereikt door de navigatie- en communicatiesystemen van het voertuig terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de handleiding in het dashboardkastje. SAS Rentals is niet verplicht om de genoemde gegevens te verwijderen.

10.4 Als de Huurder het voertuig of de voertuigsleutel (zelfs als hij/zij niet in gebreke is) niet terugbrengt naar SAS Rentals aan het einde van de overeengekomen huurperiode, is SAS Rentals gerechtigd om een vergoeding te eisen die gelijk is aan ten minste het eerder overeengekomen huurtarief voor de duur van het achterhouden. Bovendien is de Huurder verplicht om een forfaitaire administratiekosten te betalen als vergoeding voor de bijbehorende verwerkingskosten, tenzij de Huurder kan aantonen dat SAS Rentals geen of aanzienlijk minder kosten en/of schade heeft geleden. Het vorderen van verdere schade is niet uitgesloten.

10.5 De Huurder is verplicht om het voertuig aan SAS Rentals te retourneren wanneer dit tijdens de huurperiode wordt verzocht en als er een geldige reden voor is. Geldige redenen zijn met name de uitvoering van inspectie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, een fabrieksrecall, het bereiken van een bepaalde kilometerstand of een bepaalde bewaarperiode.

Artikel 11: Beëindiging

11.1 Partijen hebben het recht om het huurcontract onmiddellijk zonder kennisgeving te beëindigen bij een bijzondere reden. Een dergelijke reden wordt in het bijzonder geacht te omvatten:

Opzettelijke schade aan een huurvoertuig,

Opzettelijk verbergen of proberen te verbergen van schade aan huurvoertuigen,

Opzettelijke schade aan SAS Rentals,

Als de Huurder in gebreke is met zijn betalingen van ten minste één week huur gedurende meer dan vijf werkdagen na de vervaldatum,

Als de Huurder een huurvoertuig gebruikt voor of in verband met criminele activiteiten.

Artikel 12: Bonaire Nationaal Maritiem Park

12.1 De Huurder is niet toegestaan om te rijden op onverharde wegen, noch in het Nationaal Park, tenzij hij een pick-up truck, Jeep Wrangler of Suzuki Jimny heeft gehuurd. In geval van een mechanisch of ander probleem veroorzaakt door de Huurder in het Nationaal Park en er is een sleepwagen of hulp nodig, wordt er US$ 250,00 in rekening gebracht.

Schade aan auto’s als gevolg van het rijden op onverharde wegen valt niet onder de verzekering. Als auto’s worden aangetroffen die zijn gebruikt in het Nationaal Park, heeft Sas Rentals het recht om de Huurder een boete van US$ 250,00 in rekening te brengen. De Huurder zelf is verantwoordelijk voor het bergen van de auto, indien dit nodig mocht zijn, en alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor zijn rekening. Sas Rentals is op geen enkele manier verplicht om hulp te bieden in dergelijke gevallen.

Artikel 13: Schriftelijke vorm, geschillenbeslechting, plaats van jurisdictie.

13.1 Er zijn geen mondelinge nevenovereenkomsten.

13.2 Nederlands recht is van toepassing op alle juridische betrekkingen tussen partijen.

13.3 De plaats van jurisdictie is Bonaire.

Open chat
Hallo, Kan ik u helpen?
Hallo,

Kan ik u helpen bij het boeken van een auto?
Team Pickup Huren Bonaire helpt u graag verder!